Creative Commons Lisansı
    This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

An Investigation on One of Esmaul Husna That Adds Meaning and Value to the Construction of Morality: Er-Rahman as An Authentic Name of Allah
(Ahlakın İnşasına Anlam ve Değer Katan Otantik Bir Esma-i Hüsna: Er-Rahman )

Author : Nihat Demirkol    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 2022/2
Page : 196-217
    


Summary
Ahlak, insanlık tarihi boyunca evrensel bir ilke olarak varlığını korumuştur. Birey ve toplum ahlak ilkeleri üzerine yaşamış ve medeniyetler manzumesine katkıda bulunmuşlardır. İnsanlığın gelişip değişmesi ile beraber ahlaki değerler de zaman zaman ihlal edilmiştir. Özellikle de teknolojinin ileri düzeyde geliştiği çağımızda ahlak merkezli bir toplumun inşası son derece zorlaşmıştır. Zira maddi ilerlemeler, insanları manevi değerlerden uzaklaştırmış ve insanlık salt maddi bakış ile evrendeki yerini belirlemiştir. Bu bağlamda modern dönemin Müslümanları olarak; aile, ekonomi, siyaset, çevre, medya ve diğer birçok alanda İslam ahlakını inşa etmemiz son derece önem arz etmektedir. İnşa edilecek olan ahlakın her alanda uygulanabilir ve kabul edilebilir olması için, ahlakın üzerine inşa edileceği ilkeler evrensel olmalıdır. Çünkü herkese hitap etmeyen bir ilke, uygulanmaktan ve kabul edilmekten de uzaktır. Allah’ın isimlerinden iki tanesi doğrudan O’nun zatına atfedilmiştir. Bunlar “Allah ve Rahman” isimleridir. Bundan dolayı ayette “De ki: İster Allah diyerek dua edin, ister Rahman” özellikle de Rahman isminin vurgulanması önemlidir. Dolayısıyla Allah’ın “erRahman” ismi hem evrensel hem de bütün insanlığın ihtiyaç duyduğu bir ilkedir. Zira salt maddi gelişmelerin insanlığın ruhuna ve aklına verdiği şiddet eğilimleri, dünyada bitmeyen savaşlar ve gıda krizleri insanların ve toplumların ahlakında merhametin eksik olduğunu göstermektedir. Bu noktada Rahman isminin “şefkat, merhamet eden ve acıyan” anlamında olması, ahlakın inşasına Rahman isminin anlam ve değer kattığını görmekteyiz. Çünkü merhamet ile yoğrulmayan ahlakın insanlar tarafından benimsenmesi mümkün değildir. Dolayısıyla ahlakın inşasında merhamet olmazsa ahlakın inşası eksik kalır. Rahman ismi ahlaki değerleri inşa etmekle beraber, onu benimseyenlerin de varlığa yaklaşımına rahmani bakış açısını vermektedir. Gerek besmelede ve gerekse Kur’an’ın diğer surelerinde Rahman ismi tüm insanlığı kuşatacak şekilde açıklanmıştır. Yani Rahman ismi sadece Müslümanları değil bütün insanlığın muhatap olduğu bir isimdir. Bu bağlamda Rahman ismi ahlakın inşasında Müslümanlar ile sınırlı değildir. Dolayısıyla Rahman ismi evrensel bir ahlakın inşası için önemli bir ilke olduğu kanaatindeyiz.

Keywords
Kur’an, Rahman, Ahlak, Toplum, Birey.

Abstract
Morality has existed as a universal principle throughout human history. The individual and society lived on moral principles and contributed to the civilizations. With the development and change of humanity, moral values have been violated from time to time. Especially in our age where technology is developing at an advanced level, the construction of a morality-centered society has become extremely difficult. Because material advances have distanced people from spiritual values and humanity has determined its place in the universe with a purely material view. In this context, as Muslims of the modern period; It is of utmost importance that we build Islamic morality in the family, economy, politics, environment, media and many other areas. In order for the morality to be built to be applicable and acceptable in all fields, the principles on which morality will be built must be universal. Because a principle that does not appeal to everyone is far from being applied and accepted. Two of Allah's names are directly attributed to Him. These are the names of "Allah and Rahman". For this reason, it is important to emphasize the name of Rahman in the verse, "Say: Whether you pray by saying Allah or Rahman." Therefore, Allah's name "ar-Rahman" is a principle that is both universal and needed by all humanity. The violent tendencies that material developments have inflicted on the soul and mind of humanity, the endless wars and food crises in the world show that compassion is lacking in the morality of people and societies. At this point, we see that the name Rahman means "compassion, merciful and pity" and that the name Rahman adds meaning and value to the construction of morality. Because it is not possible for people to adopt morality that is not kneaded with compassion. Therefore, if there is no mercy in the construction of morality, the construction of morality is incomplete. The name Rahman not only builds moral values, but also gives the Rahmani perspective to the approach of those who adopt it to existence. Both in the besmelah and in the other suras of the Qur'an, the name Rahman is explained in a way that encompasses all humanity. In other words, the name Rahman is a name addressed not only by Muslims, but also by all of humanity. In this context, the name Rahman is not limited to Muslims in the construction of morality. Therefore, we believe that the name Rahman is an important principle for the construction of a universal morality.

Keywords
Qu’ran, Rahman, Morality, Society, Individual.

Address :
Telephone : Fax :
Email :